Space-Requirements-Drawing-Colouring-Pens
Space requirements - SARA 3000 at bed
Doctor-and-Management-in-discussion
Space Requirements - Maxi Move in bathroom

Utgångspunkt för bättre vård – Tillräckligt med utrymme minskar skaderisken

För vårdtagaren är det äldreboende som de vårdas på deras hem. Ur vårdpersonalens perspektiv är vårdenheten en arbetsplats. Under alla planeringsfaserna måste de här två perspektiven alltid beaktas i lika stor utsträckning. Det är viktigt att vårdenheter planeras med en hög grad av flexibilitet när det handlar om behovet av assistans och med kunskap om vilken utrustning som behövs för att utrymmena ska kunna planeras på lämpligt sätt. 

 

Att planera ett sjukhus, ett vårdhem eller en vårdenhet innebär en fantastisk möjlighet att skapa optimala förhållanden för högklassig vård och en god arbetsmiljö från dag ett. Det är helt avgörande att arkitekterna och planerarna är väl medvetna om de framtida vårdtagarnas funktionella behov i de hem de designar. Det gäller inte bara för den nuvarande situationen utan de måste också tänka på att uppfylla de behov som kan uppstå längre fram.

 

Utrymmeskrav

Våra rekommendationer om utrymme baseras på praktiska experiment där vi noggrant mäter det utrymme som behövs för att utföra ett visst moment med en viss utrustning och med ergonomiska arbetsmetoder. ArjoHuntleigh utvecklade den här metoden tillsammans med arkitekten Mai Almén, som har specialiserat sig på att ta fram lösningar för människor med reducerad mobilitet och sjukgymnasten Annika Wahlquist och vi har använt den sedan 1996.

Behöver du hjälp?

Kontakta ditt lokala kontor. .