Att skydda säkerheten och sekretessen för dina personuppgifter är viktigt för ArjoHuntleigh. Därför driver vi vår verksamhet i enlighet med tillämpliga lagar om dataskydd och datasäkerhet.

Vi hoppas att policyn som beskrivs nedan kommer att hjälpa dig förstå vilka uppgifter ArjoHuntleigh får samla in, hur ArjoHuntleigh använder och skyddar dessa uppgifter och vilka vi får dela uppgifterna med.

Personuppgifter

ArjoHuntleigh samlar inte in dina personuppgifter (t.ex. ditt namn, din adress, telefonnummer eller e-postadress) via våra webbplatser om du inte frivilligt väljer att dela dem med oss (t.ex. genom registrering eller vid deltagande i en undersökning) eller ger ditt samtycke, eller om inte annat är tillåtet enligt personuppgiftslagen.

Syfte

När du skickar in dina personuppgifter till oss använder vi dem vanligtvis för att svara på dina frågor, behandla din beställning eller ge dig tillgång till specifik information eller erbjudanden. Dessutom, för att stödja vår relation med dig som kund, kan

  • vi lagra och behandla personuppgifter och dela dessa med våra internationella dotterbolag för att bättre förstå vilka affärsbehov våra kunder har och hur vi kan förbättra våra produkter och tjänster
  • vi (eller en tredje part för vår räkning) använda personuppgifter för att kontakta dig om erbjudanden från ArjoHuntleigh för att stödja dina affärsbehov eller genomföra webbenkäter som hjälper oss att bättre förstå våra kunders behov.

Om du inte vill att dina personuppgifter används för att stödja vår kundrelation (särskilt när det gäller direkt marknadsföring eller marknadsundersökningar) kommer vi att respektera ditt val. Vi säljer inte och tillgängliggör inte heller på andra sätt dina personuppgifter till någon tredje part, med undantag för ArjoHuntleighs dotterbolag.

Ändamålsbegränsning

ArjoHuntleigh kommer att samla in, använda eller lämna ut dina personuppgifter på nätet endast för de ändamål som beskrivs här, om inte

  • användningen av personuppgifterna är avsedd för andra ändamål som är direkt kopplade till den ursprungliga orsaken till att personuppgifterna samlades in
  • det är nödvändigt för att förbereda, förhandla fram och sluta ett avtal med dig
  • det krävs enligt lag eller enligt krav från behöriga myndigheter
  • det är nödvändigt för att fastställa eller bibehålla ett rättsligt anspråk eller försvar
  • det är nödvändigt för att förhindra bedrägerier eller annan olaglig verksamhet, som t.ex. uppsåtliga angrepp på ArjoHuntleighs IT-system.

Kommunikations- och användningsuppgifter

Genom att du använder telekommunikationstjänster för att få till gång till vår webbplats genereras dina kommunikationsuppgifter (t.ex. IP-adress) eller användningsuppgifter (t.ex. information om början, slut och tidsåtgång för varje åtkomsttillfälle och information om den telekommunikationsservice du har använt) på teknisk väg och dessa skulle möjligtvis kunna kopplas till dina personuppgifter. Om det skulle föreligga ett tvingande behov, kommer insamling, behandling och användning av dina kommunikations- eller användningsuppgifter att ske och då i enlighet med gällande lagar om personuppgiftsskydd.

Automatisk insamling av icke-personliga uppgifter

När du besöker våra webbplatser kan vi automatiskt (dvs. inte genom registrering) samla in icke-personliga uppgifter (t.ex. vilken webbläsare och vilket operativsystem du använder, domännamnet för den webbplats du kom från, antal besök, genomsnittlig tid för besök på sidan, antal sidor du tittat på). Vi kan använda dessa uppgifter och lämna ut dem till våra internationella dotterbolag för att utvärdera hur attraktiva våra webbplatser är och förbättra deras prestanda eller innehåll.

Säkerhet

För att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring och mot obehörig spridning eller åtkomst använder ArjoHuntleigh sig av tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.

Länkar till andra webbplatser

ArjoHuntleighs webbplatser innehåller länkar till andra webbplatser. ArjoHuntleigh ansvarar inte för andra webbplatsers sekretesspolicyer eller innehåll.

Frågor och kommentarer
ArjoHuntleigh besvarar skäliga förfrågningar om att granska dina personuppgifter och rätta till, ändra eller ta bort eventuella felaktigheter. Om du har några frågor eller kommentarer om ArjoHuntleighs datasekretesspolicy (t.ex. om du vill se över eller uppdatera dina personuppgifter) är du välkommen att kontakta oss. Vår datasekretesspolicy utvecklas i takt med internet. Vi kommer att lägga upp information om ändringar i vår datasekretesspolicy på den här sidan. Besök sidan regelbundet om du vill hålla dig uppdaterad. 

Behöver du hjälp?

Kontakta ditt lokala kontor. .