ArjoHuntleigh Products Patient Transfer Solutions Sara Combilizer Tilted Seated Vented Patient

Tidig mobilisering av patienter på intensivvårdsavdelningen (IVA) har visats vara genomförbart, säkert och fördelaktigt när man vill förbättra den fysiska funktionen och förkorta vistelsen på sjukhus och IVA.*

Immobilitet och sängliggande på IVA bidrar på ett negativt sätt till att musklerna blir svagare, vilket förknippas med försämring av patientens fysiska funktion och livskvalitet, samt att det förhindrar patienten från att återgå till arbetet (Morris 2007, Truong 2009, Herridge 2003, Titsworth 2012).

Inom mindre än 24 timmar påverkas många av kroppens system av de negativa effekterna som kopplas till immobilitet. De kroppssystem som påverkas är bland annat andningsvägar och det kardiovaskulära systemet, njurfunktionen och gastrointestinala funktioner samt hudsystemet och det muskuloskeletala systemet. Kritiskt sjuka patienter kan förlora avsevärd muskelmassa, och Herridge konstaterade en 18-procentig minskning av kroppsvikten hos ARDS-patienter vid utskrivningen från IVA. Fysisk inaktivitet bidrar dessutom till utvecklingen av atelektas, insulinresistens och ledkontrakturer (Herridge 2003).

Tidig mobilisering med fysisk terapi och arbetsterapi redan under de första dagarna vid ett kritiskt sjukdomstillstånd har visats vara säkert och vältolererat samt medför bättre funktionella resultat vid utskrivning från sjukhuset, förkortad period av delirium och fler ventilatorfria dagar jämfört med standardvård. (Brahmbatt 2010)


Strukturerad tidig mobilisering av patienter på IVA utförs med målet att:

  • förbättra andningen
  • minska de negativa effekterna av immobilitet
  • höja medvetandenivån
  • öka det funktionella oberoendet
  • förbättra konditionen
  • öka det mentala välbefinnandet
  • minska risken för delirium (Stiller 2003).

Man har påvisat att det både är genomförbart och säkert att mobilisera mekaniskt ventilerade patienter på IVA genom att få dem att sitta och komma upp i stående utanför sängen. Det har gjorts många studier som har uppvisat positiva resultat kombinerat med ett lågt antal allvarliga tillbud. *

Rekommendationerna från European Respiratory Society and European Society of Intensive Care Medicine (ESICM) anger att ett multidisciplinärt fokus på tidig mobilisering måste ingå som en del i de dagliga kliniska rutinerna på IVA. Strikta exklusionskriterier bör undvikas och man bör göra en helhetsbedömning av patienten. Tidig mobilisering bör utföras med hjälp av ett särskilt team och ett individuellt patientprogram (Truong 2009, Hopkins 2010, Garzon-Serrano 2011).

Upprätt ställning
De stora fysiska fördelarna med att få ventilerade patienter på IVA till stående ställning är förbättrad andningsfunktion samt ökad muskuloskeletal styrka. Samtidigt som man får den ventilerade och svaga patienten att stå upp genom att använda stå-/lutningshjälpmedel, kan sjukgymnasten arbeta med patienten för att träna på att bära upp den egna vikten, öva upp de nedre extremiteterna och göra passiv stretchning och balansövningar. Det fungerar som ett stöd i utvecklingen mot aktiv mobilisering. (Chang et al 2004a)

En stående ställning vid mekanisk ventilering förbättrar andningen, compliance och syreupptagningen, och det stimulerar autonom aktivitet och minskar påfrestningar på hjärtat från kompression (Hoste 2005, Zhu Chang 2004b, Gosselink 2008). Ett team som specialiserar sig på ”central intensiv- och akutsjukvård” vid sjukhuset i Köln har utfört en studie där patienterna fick stå upprätt med hjälp av en Sara Combilizer med mycket goda resultat. Patienterna restes till en upprätt ställning (med 60 graders lutning) och behöll denna ställning i två timmar. Resultatet blev en tydlig förbättring i syreupptagningen utan att patientens cirkulation blev instabil (Dueck 2010).

Ett alternativ är att sitta i en bakåtlutad ställning.
Ett positioneringshjälpmedel där bakåtlutningen kan justeras efter patientens behov ger många fördelar för de patienter som är väldigt svaga (Dean et al 2008).

För patienter som inte kan stå kan det hjälpa att sitta i en stol för att förhindra hypovolemi (Wenger 1982), omfördela trycket mot huden, ändra längden på vilande muskler, understödja riktningen och belastningen på kotorna för att minimera kalciumförlust och främja näringsupptaget i brosket (Hough 2001).

Kostnadseffektivitet
Tidig mobilisering av patienter på IVA har visats minska antalet dagar med mekanisk ventilering och förkorta IVA- och sjukhusvistelsen (Schweickert 2009, Bassett 2012, McWilliams 2013).

Lord et. al. 2013 har utvecklat en ekonomisk modell som synliggör att investeringen i ett tidigt rehabiliteringsprogram på IVA kan förbättra de ekonomiska resultaten för sjukhuset. Modellen visar att även vid de mest försiktiga antagandena är nettokostnaden för att implementera ett program för tidig mobilisering på IVA liten i förhållande till patienternas betydligt förbättrade resultat.

*) Bailey 2007, Morris 2008, Bourdin 2010, Pohlman 2010, Leditschke 2012, Clark 2012, Winkelman 2012,Titsworth 2012, McWilliams 2011 och 2013, Korupolu 2010, Genc 2012

Behöver du hjälp?

Kontakta ditt lokala kontor. .